Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden Coaching
1. Doelen en definitie:
Deze Algemene Voorwaarden Coaching zijn een voorloper van het contract dat voor elk coachings-traject wordt opgesteld en voor of tijdens de eerste coachings-bijeenkomst ondertekend wordt door alle betrokken partijen.
Deze Algemene Voorwaarden Coaching worden aan het eind van het intakegesprek, als de intentie tot het aangaan van een coachingstraject is uitgesproken, overhandigd aan de client en zijn vanaf dat moment van toepassing.
Coaching is een doel- en resultaatgerichte methode voor het begeleiden van teams en individuen die willen leren, en is gericht op het zelfstandig functioneren binnen een organisatiecontext dan wel gericht op het werken aan persoonlijke ontwikkeling

2. Betrokkenheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:
Bovenstaande vraagt van cliënt een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het bereiken van het in het contract omschreven doel, dan wel voor het werken aan de aangegeven punten ter verbetering. Cliënt is zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen.
Patricia de leefstijlcoach spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Patricia de leefstijlcoach kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade.
Cliënt is zich bewust van het feit dat coaching geen therapeutische behandeling nog enige andere vorm van therapie inhoudt. Coaching is geen vervanging van professioneel, juridisch, medisch, financieel of spiritueel advies. Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid van cliënt voor de te behalen resultaten van de coaching.

3. Bijeenkomsten:
In het contract dat tijdens de eerste bijeenkomst wordt ondertekend, staat vermeld uit hoeveel bijeenkomsten het traject bestaat.
De coachingsbijeenkomsten vinden plaats op het woonadres van Patricia de leefstijlcoach Schalk Burgerstraat te Tilburg; tenzij anders is overeengekomen.
Het in het contract vastgelegde traject kan niet worden ingekort, eventueel wel in overleg met cliënt worden uitgebreid in aantal bijeenkomsten of in duur van de periode.
Indien er ingrijpende wijzigingen bij cliënt plaatsvinden, vindt overleg plaats tussen cliënt en patricia de leefstijlcoach over voortgang en afronding van het traject.
Bij ziekte van coach of cliënt wordt een nieuwe afspraak gemaakt en schuift de planning op.
Afspraken die niet, of later dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

4. Werkwijze:
Cliënt brengt voor elke coachingsbijeenkomst schriftelijk en/of mondeling concrete coachvragen in. Cliënt en Patricia de leefstijlcoach bewerken deze tijdens de bijeenkomst zodanig dat er gericht van geleerd kan worden ten behoeve van het realiseren van de gestelde doelen.
Cliënt schrijft na elke coachgesprek een reflectieverslag met betrekking tot wat het coachgesprek concreet heeft opgeleverd en wat hij ervan heeft geleerd.
De tijdsinvestering van cliënt wordt geschat op 1,5 uur per coachgesprek. Dit is exclusief eventuele reistijd.

5. Geheimhouding:
Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door cliënt wordt ingebracht, wordt door Patricia de leefstijlcoach vertrouwelijk behandeld. 
Patricia de leefstijlcoach kan bepaalde onderwerpen uit de coachingsbijeenkomsten geanonimiseerd gebruiken in het kader van opleiding, intervisie of supervisie. Slechts na goedkeuring van cliënt kunnen coachingsbijeenkomsten niet geanonimiseerd worden opgenomen.

6. Voortgang en afronding:
Schriftelijke evaluaties over de voortgang en het resultaat van de coaching worden door Patricia de leefstijlcoach aan cliënt ter beschikking gesteld.

7. Betaling:
In het contract is opgenomen wat de investering in het traject bedraagt, dit is exclusief reiskosten indien de coachingsbijeenkomsten op het woonadres van Patricia de leefstijlcoach plaatsvinden.
Alle bedragen zijn incl. BTW
Eventuele verlenging van het traject wordt naar rato van het tarief gefactureerd.
Betaling dient te geschieden direct na het coachgesprek.

Dany Williams

Dany Williams

Typically replies within an hour

I will be back soon

Dany Williams
Hey there 👋
It’s your friend Dany Williams. How can I help you?